Skatteverket Blanketter

Skatteverket ställer till ditt förfogande olika blanketter som du ska fylla i beroende på vilket förfarande du vill genomföra. Du kan få blanketterna direkt från skatteverket, fylla i dem på din dator eller skriva ut och fylla i för hand. Nedan hittar du information om Skatteverkets blanketter som du kan använda för att hantera dina skatteärenden.

Alla skattekontorsformulär

Här hittar du Skatteverkets alla blanketter som du kan ladda ner genom att klicka på respektive länk.

1000 - 1999

SKV-nr

Blankettnamn

1220

Ansökan om skattelättnader – Utländska arbetstagare

1502

Id-kort med e-legitimation – Vårdnadshavares medgivande

1503

Id-kort – Intygsgivare

1509

Tillverkardeklaration – Kassaregister

1510

Ansökan om undantag

1511

Ansökan – Skatteverkets huvudnyckel

1511B

Application – National Tax Agency master key

2000 – 2999

SKV-nr

Blankettnamn

2000

Inkomstdeklaration 1, 2022 (inkomstår 2021)

2002

Inkomstdeklaration 2 – Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl.

2003

Inkomstdeklaration 3 – Ideella föreningar, stiftelser m.fl.

2004

Inkomstdeklaration 4 – Handelsbolag

2050

T1 – Inkomst av tjänst - Inkomster med egenavgifter

2051

T2 – Inkomst av tjänst - Inkomst av hobby, internetinkomster m.m.

2081

SU2 Särskild uppgift 2 – Ersättningsbostad utomlands

2102

K2 – Uppskov – bostad

2104

K4 – Försäljning – Värdepapper m.m.

2105

K5 – Försäljning av småhus

2106

K6 – Försäljning – Bostadsrätt

2107

K7 – Försäljning – Näringsfastighet

2108

K8 – Försäljning – Näringsbostadsrätt

2110

K10 – Kvalificerade andelar – Fåmansföretag

2110a

K10A – Kvalificerade övriga delägarrätter

2110b

Index- och kapitalunderlagregeln (Hjälpblankett)

2111

K11 - Investeraravdrag

2112

K12 – Okvalificerade andelar – Onoterade företag

2113

K13 – Andelsbyte – Kvalificerade andelar m.m.

2115

K15A – Avyttring – Andel i handelsbolag

2116

K15B – Avyttring – Andel i handelsbolag – näring

2119

K9 Försäljning/bostadsförmån Oäkta bostadsrätt

2150

Förenklat årsbokslut – Enskilda näringsidkare

2153

N3A – Andel i handelsbolag – Fysisk person och dödsbo

2154

N4 – Uppskov – Näringsverksamhet

2155

N8 – Skogsavdrag – Substansminskningsavdrag

2161

NE – Inkomst av näringsverksamhet – Enskilda näringsidkare

2164

NEA – Inkomst av näringsverksamhet – Enskilda näringsidkare

2167

N3B – Andel i handelsbolag – Juridisk person (ej dödsbo)

2170

N7 – Övertagande av fonder och fördelningsbelopp

2191

Skuld i utländsk valuta – Vinst och förlust (hjälpblankett)

2192

Personliga tillgångar – Vinst och förlust (hjälpblankett)

2194

Beräkning – Avskrivningar (hjälpblankett)

2195

Beräkna resultat för äkta bostadsrättsföreningar (hjälpblankett)

2196

Beräkning – Räntefördelning och expansionsfond (hjälpblankett)

2197

Förbättringsutgifter (hjälpblankett)

2198

Genomsnittligt omkostnadsbelopp (hjälpblankett)

2199

Uthyrning m.m. (hjälpblankett)

2250

Ansökan – Dispens för utbetalning av pensionssparande i förtid

2300

KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl.

2300_en

KU10 – Income statement from employers etc.

2303

KU14 – Särskild kontrolluppgift – Pensionsgrundande inkomst och utbyte av kontrolluppgifter

2303_en

KU14 – Special income statement – Pensionable income and exchange of income statements

2304

Sammandrag – Kontrolluppgifter

2304_en

Summary – Income statements

2306

KU16 – Kontrolluppgift – Sjöinkomst

2307

KU17 – Kontrolluppgift – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med sjöinkomst

2310

KU18 – Kontrolluppgift från pensions- och försäkringsutbetalare m.fl.

2310_en

KU18 – Income statement – Pension- and insurance payers and others

2312

KU30 – Kontrolluppgift – Investeringssparkonto – schablonintäkt

2315

KU34 – Kontrolluppgift – Avyttring/utfärdande/slutförande av optioner

2316

KU70 – Kontrolluppgift – Näringsbidrag och royalty

2317

KU73 – Kontrolluppgift – Utdelning m.m. till delägare i samfällighet

2318

KU32 – Kontrolluppgift – Avyttring av delägarrätter/fordringsrätter

2319

KU71 – Kontrolluppgift – Uttag från skogskonto/skogsskadekonto/upphovsmannakonto

2320

KU21 – Kontrolluppgift – Obligationer

2322

KU31 – Kontrolluppgift – Utdelning m.m. på delägarrätter

2323

KU20 – Kontrolluppgift – Ränteinkomst

2324

KU55 – Kontrolluppgift – Överlåtelse av bostadsrätt

2325

KU35 – Kontrolluppgift – Slutförande av terminer

2326

KU67 Kontrolluppgift fackföreningsavgift

2327

KU52 – Kontrolluppgift – Utländsk försäkring

2327_en

KU52 – Income statement – Foreign insurance

2328

KU81 – Kontrolluppgift – Betalning till utlandet

2329

KU80 – Kontrolluppgift – Betalning från utlandet

2331

Uppgift om utdelning 18a – Från svenskt aktiebolag till svensk juridisk person

2332

Uppgift om utdelning 18b - Från svenskt aktiebolag till begränsat skattskyldig (SKV 2332)

2332_en

Swedish dividends 18b Paid to a non-Swedish resident

2335

KU28 – Kontrolluppgift – Investeraravdrag

2336

KU25 – Kontrolluppgift – Ränteutgift

2337

KU26 – Kontrolluppgift – Tomträttsavgäld

2338

KU50 – Kontrolluppgift – Pensionssparande

2338_en

KU50 – Income statement – Pension savings

2339

KU40 – Kontrolluppgift – Avyttring av fondandelar

2340

KU13 – Kontrolluppgift – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

2340_en

KU13 – Income statement – Special income tax for non-residents (SINK)

2341

KU19 – Kontrolluppgift – Pensions- och försäkringsutbetalare m.fl. – Särskild inkomstskatt (SINK) för utomlands bosatta

2341_en

KU19 – Income statement – Pension- and insurance payers and others – Special income tax for non-residents (SINK)

2464

Utredning – Skogsskada

2501

Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift

2600

Ansökan – Anstånd att lämna inkomstdeklaration m.m.

2604

Ansökan – Byråanstånd

2703

Avräkning av utländsk skatt – Privatpersoner

2705

Anmälan – Nedsättning av utländsk skatt

2707

Avräkning av utländsk skatt - Hjälpblankett för privatpersoner fr.o.m. inkomstår 2016

2726

Ansökan NT1

2730

Underlag – Tilldelning samordningsnummer A-SINK

2734

Beställning av hemvistintyg

2737

Ansökan NT2

2745

Förbindelse/Undertaking

3000 – 3999

SKV-nr

Blankettnamn

3080

Begäran om omprövning av fastighetstaxering

3081

Överklagande av fastighetstaxering

3355

Anståndsansökan, Fastighetsdeklaration

3358

Anståndsansökan, Fastighetsdeklaration - storägare, tidsplan

3359

Anståndsansökan, Fastighetsdeklaration - byråer, tidsplan

3700

Redovisning, Utdelning

3715

Redovisning – Kupongskatt i avstämningsbolag

3740

Ansökan om återbetalning av svensk skatt på utdelning/ Claim for repayment - of Swedish tax on dividends

3742

Ansökan om återbetalning av svensk skatt på utdelning för personer bosatta i Schweiz/Claim for repayment of Swedish tax on dividends for Swiss residents

3748

Rättelse – Skatt på ränta på skogskonto – 756

4000 - 4999

SKV-nr

Blankettnamn

4301

Jämkning för skolungdom och studerande (ändring av preliminär A-skatt)

4302

Jämkning (ändring av preliminär A-skatt)

4303

Ansökan, Ändring av preliminär A-skatt - Arbete utomlands

4305

Ansökan - Anstånd med betalning av skatt p.g.a. tillfälliga betalningssvårigheter

4311

Ansökan, Anstånd med betalning av skatt

4313

Preliminär inkomstdeklaration 2 för juridiska personer

4314

Preliminär inkomstdeklaration 1 för fysiska personer

4315

Hjälpblankett - Preliminär resultatberäkning

4318

Ansökan – Förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt

4350

Ansökan om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

4350_en

Application – Special income tax on non-residents

4402

Anmälan om preliminär A-skatt

4402_en

Application for preliminary tax

4470

Skattereklamation, Felaktigt tillgodoräknad preliminär skatt m.m.

4533

Återbetalning – Installation av grön teknik, rot- eller rutarbete

4578

Tilläggsbouppteckning

4600

Bouppteckning

4600a

Bilaga till bouppteckning

4620

Företagsregistrering

4632

Skatteanmälan för utländska företagare

4639

Ändringsanmälan

4697

Ansökan om ett europeiskt arvsintyg

4702

Särskild skattedeklaration, Redovisning av felaktigt uttagen mervärdesskatt

4738

Anmälan om skyldighet att redovisa och betala arbetsgivaravgifter på egen lön

4771

Särskild skattedeklaration - Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

4773

Särskild skattedeklaration – Ansökan om återbetalning av moms vid tillfällig försäljning av nytt transportmedel till köpare i ett annat EU-land

4774

Anmälan om ombud e-tjänsten Periodisk sammanställning, svara på förfrågan

4796

Anmälan e-tjänster Behörigheten ”registreringsombud arbetsgivardeklaration”

4801

Anmälan e-tjänster – Behörigheten "firmatecknare" eller "ombud"

4802

Skatteåterbetalning till bankkonto

4804

Anmälan – E-tjänster – Avregistrering/återkallelse av behörigheter

4805

Förenklad arbetsgivardeklaration

4808

Anmälan – E-tjänster – Skattekonto

4809

Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud

4809 en

Application, e-services – Tax return representative

4813

Begäran – Utbetalningsspärr

4820

Begäran/Svar Offentliga uppgifter

4820_en

Request response, Public information SKV 4820 en

4826

Ansökan, Omläggning av räkenskapsår

4850

Anmälan – E-tjänster – Dödsfallsintyg

4852

Anmälan – E-tjänster – Momsåterbetalning inom EU

4853

Ansökan, Periodisk sammanställning

4854

Begäran genom ombud – E-tjänsten Rot & rut - företag

4855

Ansökan e-tjänster Behörigheten ”Ombud vid fastighetstaxering”

4856

Anmälan e-tjänster Behörigheten Registreringsombud Personalliggare bygg

4857

Anmälan e-tjänster Behörighet att läsa uppgifter personalliggare bygg

4858

Anmälan e-tjänster Behörighet att läsa uppgifter från kassabeståndsregister

4859

Anmälan e-tjänster, Registreringsombud kassabeståndsregister

4862

Anmälan – E-tjänster – Momsåterbetalning inom EU - Utländskt ombud/ombudsföretag

4863

Begäran genom ombud – E-tjänsten Grön teknik - företag

4880

Ansökan, Avdrag för arbetstagares utgifter i arbetet

4881

Avregistrering som arbetsgivare, för god man/förvaltare

4882

Hjälpblankett för god man

4890

Personligt betalningsansvar för juridiska personers skatteskulder

4893

Ansökan, Justering av bilförmån

4975

Ansökan om befrielse från fordonsskatteplikt för fordon som används vid räddningstjänst

5000 -5999

SKV-nr

Blankettnamn

5010

Ansökan Befrielse från skatteplikt för trängselskatt

5063

Application for tax refund for foreign entrepreneurs, Tax on diesel fuel used up in forestry or agriculture

5075

Ansökan Skatt på energi, Lagerhållare

5079

Ansökan "Skattebefriad förbrukare - Bränsle"

5086

Ansökan "Märkning"

5095

Tobaksskatt, Lagerhållare, snus, tuggtobak och övrig tobak – Ansökan

5099

Ansökan, Uppvärmning m.m.

5193

Ansökan "Svavel"

5203

Försäkran, Elektrisk kraft

5251

Förenklat ledsagardokument för transport inom unionen av beskattade varor

5278

Anmälan, Förbränning av hushållsavfall

5302

Särskild skattedeklaration - Alkoholskatt

5319

Anmälan om ombud – E-tjänsten Återbetalning punktskatt

5328

Avfallsskatt – Anmälan

5330

Begäran om omprövning av beslut om punktskatter

5332

Trafikförsäkringspremie m.m., skatt - Anmälan

5333

Naturgrusskatt - Anmälan

5334

Ansökan Registrerad avsändare – Skatt på energi

5335

Avregistrering - Punktskatt

5336

Distansförsäljare av alkohol, tobak eller bränslen - Anmälan/ Fullmakt/ Ansökan

5336B

Distance Seller of alcohol, tobacco or energy products- Registration/Power of Attorney/Application

5337

Bekämpningsmedelsskatt - Anmälan

5339

Reklamskatt – Anmälan

5342

Anmälan, Skatt på energi, Registrering som skattskyldig på el

5344

Alkoholskatt, Registrerad varumottagare - Ansökan

5345

Ansökan – Medgivande att använda märkt olja i båt

5346

Alkoholskatt, Registrerad avsändare - Ansökan

5347

Ansökan Registrerad varumottagare – Skatt på energi

5348

Ansökan Registrerad varumottagare – Tobaksskatt

5350

Ansökan om medgivande, Återbetalning per kalenderkvartal (ersätter blankett SKV 5064)

5359

Ansökan Registrerad avsändare – Tobaksskatt

5361

Reklamskatt - Uppgifter om periodisk publikation

5364

Anmälan – Avregistrering – Elektroniska tjänsten EMCS

5365

Ansökan medgivande el

5367

Ansökan frivilligt skattskyldig, Skatt på energi – el

5369

Anmälan – Direkt leveransplats - Alkoholskatt, Tobaksskatt, Skatt på energi

5371

Ansökan/Anmälan, Tillfälligt registrerad varumottagare Alkoholskatt - Tobaksskatt – Skatt på energi

5372

Anmälan – Tillfälligt registrerad distansförsäljare Alkoholskatt – Tobaksskatt – Skatt på energi

5372B

Registration Temporarily Registered Distance Seller Excise Duty on Alcohol – Excise Duty on Tobacco – Excise duties on Energy products

5373

Ansökan Upplagshavare – Tobaksskatt

5374

Tobaksskatt, Registrerad distansförsäljare, tuggtobak och övrig tobak - Ansökan

5375

Alkoholskatt, Upplagshavare – Ansökan

5376

Överklagande av beslut om punktskatter

5377

Ansökan Upplagshavare – Skatt på energi

5382

EMCS Organisationslegitimation – Anmälan

5384

Skatteupplag – Alkoholskatt, Tobaksskatt, Skatt på energi – Ansökan

5385

Kommersiell införsel – Anmälan

5386

Anmälan – Privat införsel – Alkoholskatt, Tobaksskatt

5389

Reklamskatt – Representant – Fullmakt/Ansökan (Representative – Power of attorney/Application)

5392

Begäran om anstånd med deklaration eller betalning av punktskatter

5398

Återbetalning av avfall

5402

Särskild skattedeklaration - Tobaksskatt

5410

Särskild skattedeklaration - Nikotinskatt

5427

Begäran – Jämkning av säkerhet - Skatt på energi

5428

Begäran – Jämkning av säkerhet - Tobaksskatt

5429

Begäran - Jämkning av säkerhet - Alkoholskatt

5432

Alkoholskatt, Ansökan - Intyg

5440

Skattebefriad förbrukare av alkohol – Ansökan

5446

Anmälan, Avfallsförbränningsskatt

5340

Registreringsanmälan – Särskild premieskatt fd 5555

5338

Registreringsanmälan – Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande fd 5582

5648

Application for Refund of VAT and certain excise duties – official use by diplomatic missions, career consulates or certain international organisations

5650

Application for Refund of VAT and certain excise duties – personal use by diplomatic agents, career consuls or the personnel of certain international organisations

5703

Power of attorney/Vollmacht/Procuration/Fullmakt

5704

Ansökan, Skattskyldighet för mervärdesskatt under ett uppförandeskede vid uthyrning av verksamhetslokal

5711

Representantansökan – Enkelt bolag/partrederi

5714

Ansökan om gruppregistrering, mervärdesskatt

5721

Köpares anmälan – Förvärv av verksamhetslokal

5722

Säljarens anmälan – Överlåtelse av verksamhetslokal

5723

Anmälan, Ändrad användning av verksamhetslokal

5724

Ansökan – Upphörande av skattskyldighet för mervärdesskatt

5801

Ansökan om Momsåterbetalning / Application regarding VAT-refund

5805

Rekvisition – Mervärdesskatt, statliga myndigheter (SKV 5805)

5933

Ansökan – Ersättning för mervärdesskatt

5934

Anmälan om förvärv av nytt transportmedel i annat EU-land (SKV 5934)

5937

Ansökan – Upplagshavare, Mervärdesskatt

5938

Ansökan – Skatteupplag, Mervärdesskatt

5939

Årsuppgift – Ersättning för mervärdesskatt

6000 - 6999

SKV-nr

Blankettnamn

6890

Överklagande

6891

Begäran om omprövning

7000 – 7999

SKV-nr

Blankettnamn

7500

Förnamnsändring – Ansökan

7502

Efternamn, byte – Ansökan

7504

Efternamn, byte, Avgift – Ansökan

7506

Nybildat efternamn, byte - Avgift – Ansökan

7508

Samtycke

7539

Ansökan om förnyelse av samordningsnummer

7540

Ansökan om samordningsnummer

7541

Samordningsnummer – Ny uppgift

7542

Samordningsnummer - kontaktadress

7580

Adressändring - utomlands bosatt med registreringsnummer (30XXXX-XXXX)

7620

Anmälan – Gemensam vårdnad

7665

Anmälan - Flyttning från Sverige

7665b

Notification, Moving Abroad

7695

Ansökan – Dödförklaring försvunnen person

7750

Förnamn och efternamn - Ansökan

7840

Rätt adress i folkbokföringen är viktig både för dig och oss (informationsblad om folkbokföringsregler)

7842

Ny adress/röstlängd för utvandrad, Anmälan

7844

Anmälan – Särskild postadress

7845

Anmälan – Flyttning inom Sverige

7875

Underrättelse - Felaktig folkbokföringsuppgift

7880

Hindersprövning – Ansökan och försäkran

7881

Äktenskapscertifikat – Ansökan och försäkran

8000 – 8999

SKV-nr

Blankettnamn

8055

Anmälan om ombud för omställningsstöd - omställningsstödsombud

8400

Ansökan – om organisationsnummer för ideell förening

8402

Ansökan, Organisationsnummer för vissa stiftelser

8455

Anmälan om ombud för evenemangsstöd - evenemangsstödsombud

Tjänst för formulärbegäran

Genom den elektroniska tjänsten kan du begära blanketterna från Skatteverket för de förfaranden du önskar utföra. Du kan ansöka med ditt personnummer eller företagets organisationsnummer.

Skattekontoret skickar formulären du begär till din brevlåda. Om du begär en blankett med personnummer skickas handlingen till den adress som framgår av folkbokföringen. Men om du ansöker med organisationsnumret skickas blanketten till adressen i företagsregistret. Om du vill veta vilken adress du har registrerat kan du kontrollera med Folkregistret eller Företagsverket.

Om du har ett samordningsnummer istället för ett personnummer betyder det att du inte är registrerad. Därför kan du inte använda den elektroniska tjänsten för att begära blanketter från skatteverket. I så fall ska du ringa skattekontoret på 0771-567 567.

Vanliga frågor

  • Hur ska jag fylla i skattekontorets formulär?

    Du kan fylla i Skatteverkets blanketter på din dator eller skriva ut dem och fylla i dem för hand.

  • Vad gör jag om jag inte kan öppna ett PDF-formulär?

    I vissa webbläsare är det inte möjligt att öppna formulären eller fylla i dem. Spara formulären på din dator och öppna dem med en PDF-läsare. Se till att du alltid använder den senaste versionen så att du inte stöter på några problem.