Skattetabeller från Skatteverket

Skattetabellerna visar hur mycket av ett skatteavdrag arbetsgivare och andra skattebetalare måste ta för olika inkomster. Som förmånstagare ska du skicka en skatteuppgift A till din arbetsgivare, så att de vet vilken skattetabell du ska använda och vad du ska använda. skattesatsen ska dras av från din lön.

Här Du hittar utförlig information om Skatteverkets skattetabeller och hur du vet vilken du ska använda för att göra rätt skatteavdrag.

Vad? är skattetabellerna?

Som vi nämnde ovan är skattetabeller skattekontorets verktyg som visar hur mycket skatteavdrag arbetsgivare och andra skattebetalare bör ta för olika inkomster. Det är Skatteverket som bestämmer de allmänna och särskilda tabellerna i föreskrifterna, för varje kalenderår.

De allmänna tabellerna avser främst skatteavdrag från de flesta arbetstagares löner och från pensioner. Särskilda tabeller används för sin del för sjuklön och faderskapslön samt samt för skatteavdrag av hyror från havet och engångsbelopp.

De allmänna tabellerna är baserade på följande förutsättningar för arbetstagarens inkomst- och skattevillkor:

 • Inkomsten varierar inte under året.
 • Förmånstagaren beskattas endast för den inkomst som visas i tabellen.
 • Förmånstagaren behöver inte betala någon annan skatt eller avgift utöver den kommunala inkomstskatten, den statliga skatten på inkomst av arbete, begravningsskatten, den allmänna pensionsskatten, den registrerade trossamfundsskatten och den offentliga tjänsteskatten.
 • Förmånstagaren tillåts inte något annat avdrag än grundavdraget för skatter.
 • Förmånstagaren medges skattereduktion för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst, sjuklön och aktivitetsersättning.

Vad? ingår i skattetabellerna?    

Generellt omfattar beräkningen av skattetabellerna den kommunala och statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster, den allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften, avgiften till registrerat trossamfund samt bidrag till offentliga tjänster.

Likaså ingår skatteavdrag och avdrag för grundavdrag, allmänna avgifter för pensioner, inkomstskatteavdrag, skattereduktioner för ersättning för sjukdom och aktivitet samt skattereduktion för arbetsinkomst.

Förstå skattetabellen

Här förklarar vi hur du läser Skatteverkets skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för år 2022.

Skatteavdrag görs på huvudinkomsten, enligt tabell eller enligt beslut av Skatteverket. 30 % skatteavdrag gäller för ersättning som inte är primär inkomst.

Observera att inga skatteavdrag ska göras om arbetstagarens totala ersättning beräknas understiga 1 000 kr under året.

Kolumn 1

Denna kolumn avser löner, arvoden och liknande ersättningar som gäller den som vid årets början inte fyllt 65 år, om inkomsten berättigar till avdrag i arbetsskatten. Tabellen ska tillämpas oavsett om avgifter betalas till den allmänna pensionen eller inte och sänkning av skatter för arbetsinkomst är tillåten.

Kolumn 2

Följande kolumn avser pensioner och andra förmåner som gäller den som har fyllt 65 år vid årets början, förutsatt att förmånen inte utgör ett allmänt avgiftsunderlag för pensioner och inte ger ; rätt till inkomstskatteavdrag. Jobbskatteavdrag är tillåtet.

Kolumn 3

Denna kolumn motsvarar löner, arvoden och liknande ersättningar som gäller för den som har fyllt 65 år vid årets början, om inkomsten berättigar till förhöjt personskatteavdrag. Tabellen ska gälla oavsettHuruvida avgifter betalas till den allmänna pensionen eller inte.

Dessutom gäller denna kolumn även personer som är födda 1937 och tidigare och som har förvärvsinkomst. Jobbskatteavdrag är tillåtet.

Kolumn 4

Fjärde kolumnen motsvarar de ersättningar för sjukdom och aktivitet som betalas ut till den som inte fyllt 65 år vid årets början. kommer inte att betalas avgiften till den allmänna pensionen. Inkomsten ger inte rätt till förhöjt grundavdrag eller till IRPF-avdrag, men det gör den. till skattereduktion för ersättning för sjukdom och aktivitet. Jobbskatteavdrag är tillåtet.

Kolumn 5

Denna kolumn avser andra förmåner baserade på pension och som skiljer sig från lön, såsom ersättning från a-kassa och egen arbetsolycksfallslivränta, till den som är född 1938 eller senare, förutsatt att förmånerna De utgör grunden för allmän pension avgifter men ger inte rätt till arbetsskatteavdrag. Jobbskatteavdrag är tillåtet.

Kolumn 6

Den sjätte kolumnen avser pensioner och andra förmåner som gäller dem som inte har fyllt 65 år vid årets början, förutsatt att förmånen inte utgör ett allmänt avgiftsunderlag för pensioner och inte ger rätt till avdrag för personlig inkomstskatt. Jobbskatteavdrag är tillåtet.

Tabell över särskilda skatter

I enlighet med bestämmelserna måste den som utfärdar en kvittning göra skatteavdrag med hjälp av den allmänna skattetabellen. Emittenten måste dock göra skatteavdrag med hjälp av de särskilda skattetabellerna för följande fall:

 • Sjukersättning.
 • Intäkter från havet.
 • Vissa engångsbelopp.

Tabell över särskilda skatter för sjukpenning

Till skillnad från de allmänna skattetabellerna för anställda och pensionärer, i de särskilda tabellerna för sjukpenning, uttrycks skatteavdraget i procent istället för i svenska kronor.

Dessa tabeller gäller sjukpenning och föräldrapenning från Försäkringskassan. De gäller även dagligt uppdrag för utbildning och tjänstgöring inom totalförsvaret.

Punktskattetabeller för sjömän

Tabellerna över särskilda skatter som gäller för inkomster från havet bygger på att den som får ersättningen har rätt till avdrag för sjöfartsinkomst och nedsättning av inkomstskatter.

Det bör noteras att skatteverket genererar olika tabeller för sjömän som arbetar på fartyg som trafikerar korta och långa avstånd.

Punktskattetabeller för engångsbelopp

När en emittent betalar mottagarens primära inkomst och, tillsammans med den, betalar ett bidrag som inte är regelbundet, måste den göra skatteavdrag med hjälp av en särskild skattetabell för engångsbelopp. För övriga engångsbetalningar ska skatteavdrag göras med 30 %.

Skattetabellerna för engångsbelopp ska för olika årsinkomster ange vilket skatteavdrag som ska göras från ett givet engångsbelopp uttryckt i procent. Varje tabell ska baseras på en kombinerad skatte- och avgiftssats som är genomsnittlig för Sverige.

Vad? Vilken skattetabell ska användas för att göra rätt skatteavdrag?

För att din arbetsgivare ska veta vilken skattetabell som ska användas för att göra rätt skatteavdrag måste du förse dem med ett skattekvitto A. Detta kvitto visar numret på skattetabellen för att använda arbetsgivaren för att dra av skatter från din lön.

Här kan du se och ladda ner den skattetabell som din arbetsgivare använder för att veta vad skattesatsen ska dras av från din lön.

Vanliga frågor

 • Vad används Skatteverkets skattetabeller till?

  Skattetabeller används för att fastställa hur mycket skatteavdrag arbetsgivare och andra skattebetalare ska ta för olika inkomster.

 • Behöver jag skicka ett skattebesked till arbetsgivaren?

  Ibland behöver din arbetsgivare att du skickar Skatteuppgift A, som visar skattetabellnumret som ska användas för att dra av skatter från din lön. Du kan begära ett skattekvitto A genom att klicka här.